Horní menu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXTE SPOJ, s.r.o.

Objednávky:
Jsou závazné po potvrzení dodavatelem. Na speciálně objednané a potvrzené atypické zboží je požadována záloha 50% (u stálých a solventních zákazníků nebude záloha požadována) z prodejní ceny a objednávka nemůže být zrušena, v případě zrušení takové objednávky nebo neodebrání zboží přes výzvu dodavatele, má dodavatel právo na plnou cenu takového zboží. Dále bude na tyto položky vystaveno potvrzení objednávky se stanovenou pevnou cenou.

Termíny dodání:
U položek které jsou trvale skladem, je při osobním odběru termín dodání ihned, při větším množství dle dohody a pracnosti vyskladnění, obvykle do 24 hodin. Zboží, které není skladem, je k dodání do 5 pracovních dnů. U zboží které není obsaženo v ceníku, dále u atypických a dodavatelem vyráběných šroubů bude dodací termín upřesňován vždy dle konkrétní zakázky.

Expedice a balení:
Zboží pro objednatele je připraveno v papírových obalech v požadovaném počtu.

Doprava:
K zásilkám do 3000 Kč bude připočtena cena balného, které činí 125,-Kč + 20%DPH. Zboží je dopravováno sběrnou službou, k přechodu nebezpečí z dodavatele na objednatele dochází okamžikem předání prvnímu dopravci, případné zcizení, poškození, ztrátu zboží či jinou škodu je objednatel povinen nárokovat na dopravci.

Platební podmínky:
Není-li smluvně stanoveno jinak, vyžaduje dodavatel platbu při odběru zboží hotově, nebo bankovním převodem. Ve výjimečných případech je možno zaslat proformafaktury a odběr uskutečnit oproti dokladu o zaplacení (bankovní výpis). Při odvozu zboží zásilkovou službou, platí objednatel dobírku při převzetí zboží hotově. U stálých a solventních zákazníků bude zboží dodáváno na fakturu se splatností 14 dnů.

Penalizace:
V případě dodávky na fakturu je stanovena splatnost na 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud není stanoveno jinak. V případě neuhrazení dodavatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nikterak nedotýká práva dodavatele na úhradu škody. Případ sporu či jednostranné reklamace neopravňuje objednatele k pozdržení nebo nezaplacení faktury. Při oboustranně odsouhlaseném výsledku sporu dodavatel vrátí objednateli případný přeplatek v plné výši, a to do 8 dnů po ukončení šetření.

Kvalitativní reklamace:
Jde - li o zjevnou a dodavatelem uznanou vadu dodaného zboží, případně zboží, jež není v souladu s platnými normami, je reklamace vyřízena do 48 hodin (výměna zboží). V případě sporné závady - v důsledku šetření a vyjádření výrobního závodu - je termín vyřízení reklamace do 30 dnů.

Kvantitativní reklamace:
Spotřebitelské, malé balení (krabičky) je baleno v toleranci +-3%, velké průmyslové balení +-5% (zahrnuje tolerance elektronických vah)

Spory:
Strany se dle z.č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky či souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

Zvláštní ustanovení:
Dodavatel t. j. firma EXTE SPOJ, zůstává majitelem dodaného zboží ode dne dodání až do jeho celkového zaplacení ve výši uvedené na dané faktuře a v případě nezaplacení si vyhrazuje právo odebrat zboží zpět a vymáhat náklady s tím spojené

V případě nákupu zboží u naší společnosti souhlasí objednatel  s výše uvedenými všeobecnými podmínkami společnosti EXTE SPOJ, s.r.o. Hostětice 9, Telč 588 56, IČO: 26274132.

spojovací materiál, výroba, šrouby, vruty, matice,podložky, závitové tyče, kolíky, nýty, pojistné kroužky, kotevní technika, kotouče, nářadí, Telč, Vysočina

EXTE SPOJ, s.r.o. Spojovací materiály patka